Trailer for Live-Action Adaptation of “Shino-chan wa Jibun no Namae ga Ienai” Released

I admit the trailer is...something. The movie is something.The official trailer for the upcoming live-action film adaptation of Shino-chan wa Jibun no Namae ga Ienai was uploaded...